Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp HSK 3 tiếng Trung

HSK 3 hay “B1” (Trung cấp) là cấp độ thứ ba theo định nghĩa của khung chung Châu Âu. Cấp độ này có tổng cộng 143 điểm ngữ pháp, tất cả đã được Chinese tổng hợp ngay dưới đây!

Tổng hợp ngữ pháp cấp độ HSK 3 tiếng Trung

Ở cấp độ HSK 3, số lượng ngữ pháp được tăng lên khá nhiều so với cấp độ HSK 2. Chúng ta sẽ học khá nhiều mẫu câu phức tạp hơn chứ không đơn giản là các câu đơn.

Tính từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Tính từ với “Jíle” Tính từ. + 极了 这个 主意 好极了。
Thể hiện “không lắm” với “bù zěn me 不怎么 + Tính từ 这里的菜他不怎么好吃!
Chỉ toàn bộ với “Quán” 全 + Danh từ 我们全家都去旅游了。
Sao chép tính từ Tính từ + Điều chỉnh. 你 应该慢慢地 走。
Biến tính từ thành trạng từ Tính từ + 地 + Động từ 你 要 认真地学习。

Phó từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Trùng hợp với “Zhènghǎo” Chủ ngữ + 正好 + Cụm động từ 他正好问了我想问的问题。
Tiếp tục với “Hái” Chủ ngữ + 还 + Cụm động từ / Adj 你还在看 书 ?
Nhấn mạnh với “Jiùshì” 就是 + Động từ 我父母就是不让我一个人去。
Nhấn mạnh phủ định với “Yòu” 又 + 不 / 没 + Động từ 又没下雨,带伞干吗?
Thể hiện “sắp” với “Jiù yào” 还有 + Khoảng thời gian + 就要 + Cụm động từ + 了 还有五 天就要放假了。
Thể hiện “một lần nữa” trong tương lai với “Zài” 再 + Động từ 我下次再来。
Thể hiện “một lần nữa” trong quá khứ với “Yòu” 又 + Động từ + 了 你又迟到了。
Thể hiện “tất cả cùng” với “Yuánlái” Chủ ngữ + 原来 + Vị ngữ 原来昨天那个人是你啊。
Thể hiện “tất cả cùng một lúc” với “Yīxià zi” Chủ ngữ + 一下子 + Động từ + 了 天气一下子变 冷了。
Thể hiện “gần như” bằng cách sử dụng “Chàdiǎn” Chủ ngữ + 差点 + Vị ngữ 我 今天差点儿迟到了。
Thể hiện “đã” với “Dōu” 都 + Thời gian + 了 都九点了,快点 起床!
Thể hiện “luôn luôn” với “Cónglái” 从来 + 都 (是) + Vị ngữ 我从来都是一个人,已经 习惯了。
Thể hiện “kết quả là” với “Jiéguǒ” Lý do / Điều kiện ,结果 + Kết quả 他没好好复习,结果没通过考试。
Thể hiện khoảng thời gian không hành động Thời lượng + 没 + Động từ + 了 他已经一 个 星期没洗澡了。
Thể hiện “nhau” với “Hùxiāng” 互相 + Cụm động từ 互相帮助
Thể hiện sự sớm với “Jiù” Chủ ngữ + Thời gian + 就 + Động từ + 了 我昨晚八点半就睡觉了。
Thể hiện “đủ” với “Gòu” Chủ ngữ + 够 + Vị ngữ (+ 了) 我们买了很多菜,够吃了。
Thể hiện “cuối cùng” với “Zhōngyú” Chủ ngữ + 终于 + Vị ngữ + 了 你终于到了。
Thể hiện “tốt hơn” với “Háishì” 还是 + Động từ 我们还是先 吃饭 吧。
Thể hiện “tốt hơn” với “Zuì hǎo” Chủ ngữ + 最好 + Vị ngữ 你最好先休息一下。
Thể hiện “theo cách này” với “Zhèyàng” Điều kiện ,这样 + Kết quả / Mục đích 这样做不对。
Thể hiện sự chậm trễ với “Cái” Chủ ngữ + Thời gian + 才 + Động từ 他 二十五岁才上大学。
Thể hiện “từng người một” với “yi” 一 + Đo Từ + 一 + Đo Từ 宝宝一天一天在长大。
Thể hiện “số lượng nhỏ” với “Jiù” 就 + Chủ ngữ + Vị ngữ 这件事就我一个人知道。
Trình tự với “Xiān” và “zài” 先⋯⋯ ,再⋯⋯ 先洗手,再吃饭。
Sử dụng “luôn luôn” như một lời phàn nàn với “Lǎo shì” Chủ ngữ + 老 (是 ) + Động từ 你 怎么老是加班 ?
Sử dụng “Cái” cho số lượng nhỏ 才 + Số + Đo từ + Danh từ 这个班才两个学生。
Sử dụng “Yě” và “Dōu” cùng nhau 也都 + Động từ/Tính từ 他们也都是法国人。

Trạng từ với tính từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Tính từ với “Nàme/ zhème” 那么 / 这么 + Tính từ 你 怎么那么忙 ?
Thể hiện “khá” với “Tǐng” 挺 + tính từ + 的 你 男朋友挺帅的。
Thể hiện “hơn” với “Bǐjiào” Chủ ngữ + 比较 + Tính từ 这个 问题比较简单。

Từ phụ trợ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Kết thúc một danh sách không đầy đủ với “Shénme de” Danh từ 1, Danh từ 2 + 什么的 明天去野餐,我们要不要买一些水果,零食什么的。
Thể hiện “những thứ như thế” với “Zhī lèi de” 像⋯⋯之类的 + Thể loại 你 喜欢《星球大战》之类的电影 吗 ?
Danh sách không đầy đủ với “Děng děng” ⋯⋯ 等 / 等等 长城、故宫等地方都是北京有名的景点。

Liên từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
Một “nhưng” nhẹ nhàng hơn với “Bùguò” ⋯⋯ ,不过 ⋯⋯ 他的汉语口语不错,不过不认识汉字。
Đưa ra đề xuất với “Yào bù” Lý do / Tình huống,要不 + Đề xuất + 吧 下雨了,要不明天再去吧。
Thể hiện “ngoài ra”, “còn có” với “Hái yǒu” ⋯⋯ ,还有 ,⋯⋯ 你需要吃药。还有,要多休息。
Thể hiện “ngoài ra” với ”
Lìngwài”
⋯⋯ ,另外 ,⋯⋯ 希望你不要再迟到了。另外,你应该穿得正式一点。
Thể hiện “ngoài ra” với “Zàishuō” ⋯⋯ ,再说 ,⋯⋯ 这么晚,别走了。再说,外面还在下雨。
Thể hiện “thì…” với “Nàme” 那么⋯⋯ 他不听,那我应该怎么办?
Sử dụng “Lái” để nối hai cụm động từ 通过 / 用 + Phương thức + 来 + Cụm động từ 用这种方法来赚钱,真丢人。

Lượng từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
Sao chép các từ đo lường MW + MW 个个都很好。

Danh từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “trước” và “sau” với “Zhīqián” và “Zhīhòu” Sự kiện + 之前 / 之后 ,⋯⋯ 出国之前,他和女朋友分手了。
Thể hiện “từ đó đến giờ” với “Yǐlái” Thời gian/Sự kiện + 以来,⋯⋯ 今年八月以来,这里一直没下过雨。
Thể hiện “khi” với “Shí” Thời gian + 时 考试时不要 说话。
Sắp xếp các sự kiện trong quá khứ với “Hòulái” ⋯⋯ ,后来 ⋯⋯ 开始他不同意,但后来同意了。

Số

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện phân số với “Fēn zhī” Mẫu số + 分之 + Tử số 在我们班,外国学生占三分之一。
Chỉ ra một số vượt quá Số + 多 三十多岁

Trợ từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Câu hỏi có – không nâng cao với “ma” Xác nhận + Hỏi + 吗 ? 你要什么吗 ?
Trợ từ “zhe” Động từ + 着 我读,你听着。
Thể hiện điều hiển nhiên với “ma” Tuyên bố + 嘛 大家有话就说嘛。
Xem xét các tùy chọn với “ba” Phương án 1吧 ,⋯⋯ ;Phương án 2 吧 ,⋯⋯ 不说吧,他还会做错;说吧,他肯定不高兴。
Sử dụng “de” (hạt phương thức) ⋯⋯的 我不会骗你的。

Giới từ 

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “về” sự việc/sự việc nào đó với “Guānyú” 关于 + Đối tượng. ,⋯⋯ 关于中国历史,我知道的不多。
Thể hiện “tất cả các cách cho đến khi” với “Zhídào” 直到 + Thời gian / Sự kiện ,Chủ ngữ + 才 ⋯⋯ 直到十二点半,我才做完作业。
Thể hiện “cho” với “Gěi” Chủ ngữ + 给 + Người nhận + Cụm động từ 妈妈在给孩子们做饭。
Diễn đạt “cho ai”, “vì ai” với “Wèi” 为 + Người + Vị ngữ 为人民 服务 !
Thể hiện “ít hơn” với “Bù dào” 不到 + Số + Đo từ + Danh từ 我女儿不到三岁。
Thể hiện “hướng tới” với “Xiàng” 向 + Phương hướng / Người + Động từ 你 必须向他 道歉!
Thể hiện “hướng tới” với “Wǎng” 往 + Từ hướng 往 + Hướng / Địa điểm + Động từ
Cụm từ thành ngữ với “Zài” 在 + Chủ đề + 上 ,chủ ngữ ⋯⋯ 在美国历史上,最重要的总统是谁?
Sử dụng “Duì” với động từ Chủ ngữ+ 对 + Người + Động từ 宝宝对我笑了。

Động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Xuất hiện với “Kàn qǐlái” 看起来⋯⋯ 这家餐厅看起来不错。
Động từ nguyên nhân Chủ ngữ + 让 / 叫 / 请 / 使 + Người + Vị ngữ 你为什么不让我去?
Thể hiện “nó phụ thuộc” với “Kàn” 这 / 那 + 要看 / 得看 + Tình hình không rõ ràng 这得看你的时间。
Thể hiện “có vẻ như” với “Hǎoxiàng” 好像⋯⋯ 他好像是 英国 人 。
Thể hiện “nghĩ nhầm rằng” với “Yǐwéi” Chủ đề + 以为⋯⋯ 我以为你不是我的朋友。
Thể hiện “thông qua” với “Jīngguò” 经过 + Sự kiện / Thời gian ,⋯⋯ 经过自己的努力,她考上了北京大学。
Thể hiện “thông qua” với “Tōngguò” 通过 + Tác nhân / Phương thức ,⋯⋯ 我们是通过他的朋友找到他的。
Thể hiện “đến từ” với “Láizì” Chủ ngữ + 来自 + Địa điểm 我来自美国。
Đưa ra phán quyết với “Suàn” Chủ ngữ + 算 + Adj. + 的 在我们公司,我算年轻的。
Sử dụng “Lái” như một động từ giả (让 +) Subj. + 来 让 我来吧。

Trợ động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “không cần” với “Bùyòng” Chủ ngữ + 不用 + Cụm động từ 不用担心 。
Thể hiện “phải” với “děi” 得 + Động từ 我们得走 了 。

Cụm động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Làm điều gì đó ít hơn với “Shǎo” 少 + Động từ 请少放点盐。
Làm một cái gì đó nhiều hơn với “Duō” 多 + Động từ 多吃点。
Diễn đạt hành động đang diễn ra (dạng đầy đủ) 正在 + Động từ + 着 + 呢 我正在吃饭呢。
Thể hiện “không thường xuyên” với “Bù zěn me” 不怎么 + Động từ 我儿子不怎么吃零食。
Thể hiện “cho đến khi” với “Dào” Động từ + 到 + Thời gian / Sự kiện 我昨天晚上工作到十二点半。
Đo từ cho động từ Động từ + Số + Đo từ 做三次。读两遍。
động từ có thể tách rời Động từ- tân ngữ 我们见过面。
Động từ theo sau bởi “Gěi” Chủ ngữ + Động từ + 给 + Người nhận + Vật thể. 他送给我一束花。
Động từ đứng trước “Gěi” Chủ ngữ+ 给 + Mục tiêu + Động từ + Tân ngữ. 现在不要给他打电话。

Bổ sung

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
bổ sung khả năng Động từ + 得⋯⋯ 你做得不错。
hướng bổ sung Động từ (+ Hướng) + 来 / 去 我们走过去吧 。
Bổ sung hướng “Qǐlái” Động từ / Tính từ + 起来 天气热起来 了。
bổ sung tiềm năng Động từ + 得 / 不 + Bổ ngữ 做得完 /做不完
kết quả bổ sung Động từ + 好 / 完 / 错 我们吃好了。
Phần bù kết quả “Xiàqù” Động từ + 下去 这个故事太无聊了,我听不下去 了。

Cụm danh từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “tất cả” với “Suǒyǒu” 所有 (+ 的) + Danh từ 我喜欢吃所有我妈妈做的菜。
Thể hiện “một trong” với “Zhī yī” ⋯⋯之一 你是我最好的朋友之一。
Thể hiện “the other” với “Lìngwài” 另外 + Số + Đo từ + Danh từ 我有两个手机,一个是小米,另一个是iPhone。

Các dạng câu hỏi

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Câu hỏi tu từ đơn giản 不 是…… 吗 ? 不是说好了吗?怎么会这样?

Mẫu câu

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Cấu trúc “Shì ⋯⋯ de” để nhấn mạnh chi tiết 是⋯⋯ 的 你是怎么 来的?
Cấu trúc “Shì ⋯⋯ de” để chỉ mục đích 是⋯⋯ 的 我是来 上海 旅游的。
Các mẫu “Shì ⋯⋯ de”: tổng quan 是⋯⋯ 的 你是哪个 学校的?
Câu chủ đề-nhận xét Chủ đề,Bình luận 那部电影,看过的人都喜欢。
Sử dụng câu “ba” Chủ ngữ + 把 + Tân ngữ + Cụm động từ 我把书看完了。
Sử dụng câu “Bèi” Chủ ngữ + 被 + Người làm + Cụm động từ 我被 他骗了。

Các mẫu câu cơ bản/đơn giản

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
câu tồn tại thay thế Địa điểm + Động từ + 着 + Cụm danh từ 桌子上放着一本书。
Bạn đi đâu tôi đi đó 想 + Câu hỏi + 就 + Câu hỏi 想去哪儿 就去哪儿。
Thể hiện “phủ định kép” Chủ ngữ + 不是 + 不 / 没 + Vị ngữ 我不是不知道 怎么做。
Thể hiện “thậm chí” với “Lián” và “Dōu” 连 + Subj. + 都 (+ 不 / 没) + Động từ 你连小狗都怕 ?
Thể hiện “mọi lúc” với “Měi” và “Dōu” 每次 + Sự kiện 1 + 都 + Sự kiện 2 为什么每次我来他都不在。
Thể hiện “mọi” với các từ câu hỏi Từ nghi vấn + 都 + Vị ngữ 谁都可以进 。
Thể hiện “tần suất” Chủ ngữ+ 多长时间 + Động từ + 一次 (+ Tân ngữ) 你多长时间剪一 次头发 ?
Thể hiện “ngày càng nhiều” với “Yuè lái yuè” Chủ ngữ + 越来越 + tính từ + 了 天气越来越冷 了。
Thể hiện “bội số” với “Bèi” Danh từ 1 + 是 + Danh từ 2 + 的 + Số + 倍 他现在的工资是两年前的三倍。
Thể hiện “không hề” với “Yīdiǎn yě bù” Chủ ngữ + 一点 + 也 / 都 + 不 + tính từ 你一点也不胖。
Thể hiện việc không biết làm điều gì đó bằng cách sử dụng “Hǎo” Chủ ngữ + 不知道 + Cụm động từ + 好 我 真的不 知道怎么办才好。
Thể hiện mục đích với “Wèile” 为了 + Mục đích + Động từ 为了钱,他什么都愿意做。
Thể hiện “một số” với các từ câu hỏi 在哪儿 / 谁 / 什么 / 什么时候 这个人我在哪儿见过。
Các cụm từ sử dụng “Lái shuō” 对 + Người + 来说 / 一般来说 一般来说,私立学校都比较贵。

Các mẫu so sánh

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện mức độ so sánh với “Yǒu” Danh từ 1 有 Danh từ 2 + tính từ + 吗? 他有我 帅 吗 ?
Thể hiện “so sánh với” sử dụng “Gēn” 跟 + Danh từ 1 + 比 (起来) , Danh từ 2⋯⋯ 跟上海比,北京的冬天比较干。
Thể hiện “thậm chí nhiều hơn” với “geng” hoặc “hai” Danh từ 1 + 比 + Danh từ 2 + 更 / 还 + tính từ. 他比姚明还高 。
Thể hiện “nhiều hơn nữa” trong so sánh Danh từ 1 + 比 + Danh từ 2 + tính từ + 多了 拼音比汉字 容易多了。

Các mẫu câu phức tạp

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thừa một điểm với “shi” Tính từ. + 是 + Adj., 但是⋯⋯ 这个东西好是好,就是太贵了。
Các sự kiện liên tiếp nhanh chóng với “yi… jiu…” phụ đề. + 一 + Sự kiện 1,就 + Sự kiện 2 他一到家,就去洗澡了。
Thể hiện “mặc dù” với “suiran” và “danshi” 虽然⋯⋯ ,但是 / 可是⋯⋯ 虽然渴了,但是不想喝啤酒。
Diễn đạt “either… or…” với “yaome” 要么⋯⋯,要么⋯⋯ 要么你 去,要么他 去。
Thể hiện “ngoại trừ” và “ngoài ra” bằng “chule… yiwai” 除了⋯⋯ (+以外),Subj. + 都 / 也 / 还 ⋯⋯ 除了他,我们都去过。
Bày tỏ sự may mắn với “haihao” 还好 + Sự cố may mắn ,不然 + Kết cục xấu 还好有你在,不然我真不知道怎么办。
Thể hiện “nếu… thì…” với “ruguo… jiu…” 如果 ⋯⋯ ,就 ⋯⋯ 如果有困难,就给我打电话。
Thể hiện “nếu” với “ruguo… dehua” 如果⋯⋯ (的话) ,(就) ⋯⋯ 如果明天 下雨的话,我们就不 去了。
Thể hiện “không chỉ… mà còn” với “budan…erqie…” 不但⋯⋯,而且⋯⋯ 他不但聪明,而且勤劳。
Thể hiện “không có gì lạ” Lý do ,怪不得 / 难怪 + Quan sát 小张请假了,难怪今天没有看到他。
Thể hiện các khía cạnh khác nhau với “yi fangmian” 一方面⋯⋯,一方面⋯⋯ 一方面他很喜欢这份工作,一方面他又觉得工资太低。
Thể hiện “khi” với “dengdao” 等(到) + Thời gian / Sự kiện ,Subj. + 再 / 就 ⋯⋯ 等到大学毕业,我就不住在学校了。

So sánh các điểm ngữ pháp tương tự

Sự khác biệt giữa điểm ngữ pháp này và điểm ngữ pháp đó là gì? Kiểm tra ở đây.

Phó từ

Điểm ngữ pháp (tiếng Anh) Mẫu ví dụ
So sánh “Chángcháng” và “Jīngcháng” 常常 so với 经常 我不常 运动,我需要经常运动。
So sánh “刚” và “Gāngcái” 刚 so với 刚才 你刚才去 哪儿 了?我 刚回来 。
So sánh “Yǒudiǎn” và “Yīdiǎn” 有点 so với 一点 这 衣服有点贵 ,便宜一点吧。

Trợ động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Huì,” “Néng,” “Kěyǐ” 会 so với 能 so với 可以 我会跳舞 。这里 不能跳舞 。我可以请 你 跳舞 吗 ?

Liên từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
So sánh “Háishì” và “Huòzhě” 还是 so với 或者 我们明天见还是后天见?明天或者后天都可以。

Danh từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
So sánh “Rénjiā” và “Biérén” 人家 so với 别人 因为人家喜欢你啊。我不在乎别人怎么说。
So sánh “Zhī jiān” và “Zhōngjiān” 之间 so với 中间 八点到十点之间我都有空。客厅的中间有一个沙发。

Giới từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Lí” và “Cóng” 离 so với 从 从明天开始,我不抽烟了。

Thời gian từ

Ngữ pháp Mẫu í dụ
So sánh “Yǐhòu” và “De shíhòu” 以后 vs 的时候 打篮球的时候会出了很多汗,所以打完篮球以后我要洗澡。

Chinese hi vọng bài viết trên hữu ích đến bạn. Xem chi tiết bài tổng hợp chi tiết ngữ pháp HSK 2 tại đây!

Chia sẻ bài viết này

Nhà sách tiếng Trung
Nhà sách tiếng Trung
Chuyên sách giáo trình tiếng Trung Quốc. Thiết kế PPT và Video bài giảng tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao. Bán file scan PDF, PPT, Audio của tất cả các đầu sách tiếng Trung. File dạy học dành cho Giáo viên và học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top