Tổng hợp ngữ pháp HSK 4 tiếng Trung

Theo định nghĩa của khung đánh giá năng lực Châu Âu, Trình độ tiếng Trung B2 (trung cấp trở lên) là cấp độ thứ tư, tương đương với HSK 4-5. Cấp độ B2 có tổng cộng 154 ngữ pháp.

Theo dõi bài viết dưới đây để cung cấp cho mình kiến thức trước khi bước vào kỳ thi đánh giá năng lực nhé!

Tổng hợp ngữ pháp cấp độ HSK 4 tiếng Trung

Cấp độ B2 tiếng Trung sẽ xuất hiện nhiều từ đồng nghĩa, gần nghĩa hơn, đa dạng cấu trúc hơn. Ngữ pháp trong cấp độ này sẽ giúp bạn giao tiếp lưu loát các chủ đề trong cuộc sống.

Tính từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Bổ sung tính từ “Dé bùdéle” Tính từ + 得不得了 爸爸气得不得了,你要倒霉啦。
Bổ sung tính từ “Dé hěn” Tính từ + 得 很 这个题目简单得很。
Thể hiện “hơi quá” Tính từ + 了 + (一) 点儿 那个地方离我家远 了点儿。
Nói “rất nhiều” với “Yǒudeshì” Chủ ngữ + 有的是 + Danh từ 川菜 上海有的是。

Phó từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Sử dụng nâng cao của “Dōu” Chủ ngữ + 都 + Vị ngữ 我都能闻见面包的香味。
Sử dụng nâng cao của “Hái” Chủ ngữ + 还 + Vị ngữ + 呢 还好朋友呢,天天说我坏话。
Sử dụng nâng cao của “Zǒng” 总 + Cụm động từ 咱们总得想个办法啊。总不能让他一个人去吧?
Đánh giá các tình huống với “Kàn lái” 看来 + Phán đoán tình hình;在 + Người + 看来 看来他不来了,都这么晚了。
Khai báo tùy chọn duy nhất với “Zhǐhǎo” 只好 + Cụm động từ 上个周末下雨了,我们只好待在家。
Trạng từ nhấn mạnh “Kě” 可 + tính từ. (+ 了) 这件事情对他造成的影响可大了。
Thể hiện “sau tất cả” với “Bìjìng” 毕竟 别怪他了,毕竟他还小。
Thể hiện cơ hội cuối cùng với “Zàibu…… jiù……” 再不…… 就…… 再不抢就没了。
Thể hiện “gần như” bằng cách sử dụng “Chàdiǎn méi” Chủ ngữ + 差点没 + Động từ 路 这么 滑,我差点没摔倒。
Thể hiện “dù sao đi nữa” với “Fǎnzhèng” 反正 随便你信不信,反正我不信。
Thể hiện “càng nhiều càng tốt” với “Jǐnliàng” 尽量 + Động từ 我会尽量想办法帮你的。
Thể hiện sự quan tâm với “Kǒngpà” 恐怕 + Subj. ⋯⋯ 恐怕今天做不完。
Thể hiện sự khó khăn với “Hǎo (bù) róngyì” 好(不)容易 我好不容易才打通了银行的服务热线。
Thể hiện “thậm chí” với “Shènzhì” 甚至 他们贡献出所有的精力,甚至最宝贵的生命。
Diễn đạt “cứ tự nhiên” với “Jǐnguǎn” 尽管 + Động từ 有什么事,尽管找我。
Thể hiện “phải” với “Bùdé bù” Chủ ngữ + 不得不 + Động từ 老板很讨厌应酬,但是她不得不去。
Thể hiện “cuối cùng” với “Dàodǐ” 到底 事情到底是办成了。
Thể hiện “cuối cùng” với “Jiùjìng” 究竟 你究竟喜不喜欢我?
Thể hiện “chỉ” làm điều đó với “Gāncuì” Chủ ngữ + 干脆 + Cụm động từ 家里什么都没有,干脆出去吃吧。
Thể hiện “gần như” với “Jīhū” Chủ ngữ + 几乎 + Động từ 他的头发几乎全白了。
Thể hiện “không bao giờ lặp lại hành động nào đó” với “Zài yě + bù” Chủ ngữ + 再也 + 不 + Cụm động từ + 了 我再也不想跟你说话了。
Thể hiện “một lần” với “Céngjīng” Chủ ngữ + 曾经 + Động từ + 过 (+ Tân ngữ) 他说他曾经做过很多傻事。
Thể hiện “nguyên bản” với “Běnlái” 本来⋯⋯ 搬家本来就 很 麻烦。
Thể hiện “lặp đi lặp lại” với “Zàisān” 再三 + Động từ 妈妈再三叮嘱我,要注意安全。
Thể hiện “đơn giản” với “Jiǎnzhí” 简直⋯⋯ 她简直要哭出来了。
Thể hiện “kể từ đầu” với “Yīxiàng” 一向 + Động từ 他做事情一向踏实。
Thể hiện “để chắc chắn” với “Qiān wàn” 千万 + Động từ/Cụm động từ 千万别泄露出去。
Thể hiện sự lãng phí công sức với “Bái” 白 + Động từ 白花了一百块钱,这件衣服不能穿。
Thể hiện “trong khi bạn đang ở đó” với “Shùnbiàn” Chủ ngữ +Cụm động từ 1,顺便 + Cụm động từ 2 你出去的时候顺便帮我买杯咖啡。
Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ với “Yòu” Chủ ngữ + Động từ + 了 + 又 + Động từ 他找了又 找,还是没找到他的钱包。
Câu hỏi tu từ với “Nándào” 难道⋯⋯? 这都是你引起的,难道你就不内疚?
Đối lập với “chabuduo” là “Chà hěnduō” Chủ ngữ + 差很多 中国文化和西方文化差很多。

Từ phụ trợ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Liệt kê những thứ với “a” ⋯⋯啊,⋯⋯啊 我们 店里 有 水饺啊,盖浇饭啊⋯⋯

Liên từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “và sau đó” với “Yúshì” ⋯⋯ ,于是 ⋯⋯ 他实在太懒了,于是老板把他辞了。
Sử dụng “Ér” để giải thích ý tưởng tương phản Câu 1, + 而 + Câu 2 以后后悔的人不是我,而是你自己。

Danh từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “trong số” với “Dāngzhōng” 当中 他们当中有温州人,有宁波人。
Thể hiện “nhau” với “Bǐcǐ” 彼此 + Động từ 太吵了,我们都听不到对方在说什么。
Thể hiện “khi” sử dụng “Dāng” 当……的时候,…… 当我见到他的时候,我完全忘了要问他什么。
Thể hiện “bên trong (nó/họ)” với “Qízhōng” 其中 有五个人报名了,其中两个是女生。
Gọi tên bằng “Qízhōng” Danh từ + 这个 + Thể loại 你这个坏蛋,就没做过一件好事。

Trợ từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Nâng cao “le” sau một đối tượng Động từ + Bổ ngữ. + 了 我 吃了早饭 。
Nâng cao “le” với bổ sung phụ đề. + Động từ + 了 + Bổ ngữ 走了上去 。
Đánh dấu một chủ đề với “ma” Tuyên bố + 嘛 大家有话就说嘛。
Làm dịu giọng điệu của câu hỏi với “ne” ⋯⋯呢? 他 人 在 哪呢?

Cụm giới từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Xác định giới hạn trên và dưới 级别 / 次序 / 数目 + 以上 / 以下 十岁以下的孩子不用买票。

Giới từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “cùng với…” với “Suízhe” 随着 A + 的 + Động từ, Chủ ngữ. + Vị ngữ 随着经济的发展,人们的生活越来越好。
Thể hiện “kể từ khi” với “Zì cóng” (自)从⋯⋯ 自从来了上海,他就习惯了繁忙的生活。
Diễn đạt “for…” với “Ér yán” 对 + Người / Nhóm + 而言 ,⋯⋯ 对消费者而言,促销活动很有吸引力。
Thể hiện “bao gồm” với “Zài nèi” (包括)⋯⋯ 在内 ,⋯⋯ 包括水电费在内,我每个月的房租三千五。
Thể hiện “trên cơ sở” với “Píng” 凭⋯⋯ 他凭自己的努力成功。
Diễn đạt câu bị động với “Gěi” Người nhận + 给 + Người làm + 给 + Cụm động từ 事情给解决了吗?
Thể hiện “liên quan đến” với “Zhìyú” 至于 + Chủ đề, Bình luận 你先看产品。至于价格,我们再商量。
Giới hạn phạm vi với “Jiù” 就⋯⋯ (来说 / 而言) 就我而言,兴趣最重要。
Thời điểm thích hợp với “Chèn” 趁 + Hoàn cảnh / Cơ hội…… 趁老板不在,我们出去吃饭吧。

Mẫu câu

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Nhấn mạnh một phủ định với “Bìng” Chủ ngữ + 并 + 不 + Động từ / Tính từ. 当金融分析人员并不是我的梦想。
Thể hiện “nếu nó không dành cho” với “Yào bùshì” 要不是 ⋯⋯ ( 的话 ),⋯⋯ 要不是你们迟到的话,我们早就到了。
Thể hiện “nhờ” với “Duōkuī” Kết quả tốt ,多亏 (了) + Sự cố may mắn 我没迟到,多亏了你开车送我。
Thể hiện “thế là xong” với “Éryǐ” Chủ ngữ + (仅仅) + 是 + Nghĩa vụ. + 而已 他只是开个玩笑而已,不要当真。
Sử dụng “Jiāng” như một “ba” trang trọng Chủ ngữ + 将 + Đối tượng + Cụm động từ 学校将那些经常逃学的学生都开除了。

Động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thách thức một động từ với “Shénme” Động từ + 什么 + Tân ngữ. 没有钱 看什么电影。
So sánh với “xiàng” Danh từ 1 + 不像 + Danh từ 2 + 这么 / 那么 + tính từ / Động từ 你 怎么像我 妈一样啰嗦!
So sánh với “Bǐ qǐ
比起 + B (+ 来),A~ 比起上海,我老家的物价便宜多了。
So sánh với “Bùrú” 不如⋯⋯ 我的 汉语不如他的。
Tạo động từ với “huà “ Danh từ / tình từ + 化 KFC的中国本土化经营做得非常成功。
Sử dụng “Nánguài” như một động từ 难怪 + Người / Người cụ thể…… 难怪他,他还是个孩子呢,什么都不懂。

Trợ động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện tương lai với “Jiāng” Chủ ngữ + 将 / 将要 / 将会 + Cụm động từ 比赛结果将在月底公布。

Cụm động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Kết hợp động từ với “Bìng” Cụm động từ 1 + 并 / 并且 + Cụm động từ 2 我同意并且支持你的决定。
Nhấn mạnh người thực hiện hành động với “Yóu” 由 + Người + Động từ 这个项目由小李来完成。
Thể hiện “khó tránh khỏi” với “Nánmiǎn” (Subj. +) 难免 + Cụm động từ 第一次尝试,难免失败。
Thể hiện “hơn nữa” với “Bìngqiě” Cụm động từ 1 + 并 / 并且 + Cụm động từ 2 我同意并且支持你的决定。
Thể hiện việc làm “đáng giá” với “Zhídé” 值得 + Động từ 这个想法不错,值得考虑。
Chỉ ra tác động tiêu cực với “Hài dé” 害得 + Cụm động từ 老师给的作业太难了,害得我浪费了一个下午学习。
Động từ bị động với “Shòu” 受 + Động từ 他为人善良,很受尊重。
Sử dụng “zhe” khi “verbing away” Động từ + 着 + Động từ + 着 + 就 + Nhận xét + 了 走着走着,他们到家了。

Trạng từ với tính từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
Thể hiện “đặc biệt” với “Géwài” 格外 + động từ bạn có thể làm điều đó.

Tuyên bố “Nhưng”

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “mặc dù” với “Jǐnguǎn” 尽管⋯⋯,但是⋯⋯ 尽管我 很 生气 ,但是我没发脾气。
Thể hiện sự trái ngược với “dao” 倒⋯⋯ 雨没有停,倒大起来了。
Thể hiện “ngược lại” với “Fǎn’ér” ⋯⋯,反而 ⋯⋯ 他没有放弃,反而更加努力了!
Trạng từ “tuy nhiên” “Què” ⋯⋯,却⋯⋯ 他们一见钟情,却没有在一起。

Tuyên bố Nguyên nhân/Kết quả

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “do…” với “Yóuyú” 由于⋯⋯,⋯⋯ 由于天气 原因,我们的航班取消了。
Thể hiện “kể từ” với “Jìrán” 既然⋯⋯,就⋯⋯ 既然来了,就留下来吃饭吧。
Thể hiện “do đó” với “Yīncǐ” ⋯⋯,因此⋯⋯ 这家饭店涨价了,因此顾客也少了。
Nêu kết quả trước nguyên nhân 之所以⋯⋯,是因为/是为了/是想⋯⋯ 我之所以来晚了是因为路上堵车。

Bổ sung

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Bổ sung bằng cấp cao Tính từ + 得 + 很 / 不得了 / 要命 / 不行 我 老婆 的 工作轻松 得很。
Bổ sung tiềm năng nâng cao Động từ + 得了 / 不了 今晚我有事,去不了。
Kết quả nâng cao bổ sung cho “Zhù/ kāi/ chūlái” Động từ + 住 / 开 / 出(来) 抓住那个 小偷 !
Sử dụng nâng cao bổ sung hướng “Qǐlái” Động từ + 起来 宝宝,你应该把你的玩具收 起来。
Bổ sung “Huàile” Động từ + 坏了 坏了。
Bổ sung “zhao” Động từ + 着 宝宝 刚睡着。
Sử dụng khó khăn của “dao” Động từ + 到 他做到了 吗 ?
Kết hợp “lái” và “qù” Động từ + 来 + Động từ + 去 他考虑来考虑去,最后还是决定回学校。

Câu điều kiện

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “miễn là” với “Zhǐyào” 只要⋯⋯,就⋯⋯ 只要你过来,我们就很开心。
Thể hiện “một khi…thì…” với “Yīdàn ⋯⋯, jiù ⋯⋯” 一旦⋯⋯,就⋯⋯ 一旦我找好的工作,我就会安心。
Thể hiện “chỉ sau” với “Cái” ⋯⋯,才⋯⋯ 那本书我看了两遍才看懂。
Thể hiện “chỉ khi” với “Zhǐyǒu” 只有⋯⋯,才⋯⋯ 只有你帮忙,我才能完成任务。
Thể hiện “trừ khi” với “Chúfēi” 除非⋯⋯ ,才⋯⋯ 除非你求情,他才肯帮忙。

Câu lệnh “Ngay cả khi”

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “ngay cả khi…” với “Jíshǐ” 即使⋯⋯,也⋯⋯ 即使你没胃口,也要吃一点。
Thể hiện “ngay cả khi…” với “Jiùshì” 就是⋯⋯,也⋯⋯ 就是天气不好,我也要出去玩。
Thể hiện “ngay cả khi…” với “Jiùsuàn” 就算⋯⋯ ,也⋯⋯ 就算再困难,我们也要坚持到底。
Thể hiện “ngay cả khi…” với “Nǎpà” 哪怕⋯⋯,也⋯⋯ 哪怕第一次失败了,也要继续研究。

Tuyên bố “Nếu”

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “nếu… thì…” với “Jiǎrú” 假如⋯⋯,就⋯⋯ 假如下雨了,就收衣服。
Thể hiện “nếu… thì…” với “Yàoshi” 要是⋯⋯,就⋯⋯ 你要是真想我,就给我打电话。
Thể hiện “nếu điều gì xảy ra” với “Wàn yī” 万一 ⋯⋯ 怎么办 ? 万一被发现了怎么办?
Nói vè một chủ đề với “Dehuà” Chủ đề + 的话,Bình luận 北京的话,秋天 去 最好。

Tuyên bố “Bất kể như nào”

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Thể hiện “Bất kể như nào” với “Bùguǎn” 不管⋯⋯,都 / 也⋯⋯ 不管身体好坏,他都工作到深夜。
Thể hiện “Bất kể như nào” với “Wúlùn” 无论 / 不论⋯⋯,都 / 也⋯⋯ 无论天多热,都要坚持。

Mẫu câu

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Sử dụng nâng cao của “Bǎ” 把 + Danh từ + Động từ⋯⋯ 我 没有把它 当回事。
Sử dụng nâng cao của “Lián” 连 + Động từ + 都 + 不 / 没 + Động từ (,就 ⋯⋯) 朋友?这个人我连见都没见过。
So sánh cơ bản với “Bùbǐ” Danh từ 1 + 不比 + Danh từ 2 + tính từ 你不比别人笨。
Điều kiện với “Yào” và “Jiù” 要 + Động từ + 就 + Động từ…… 要买就买,我们快关门了。
Thể hiện “bất kỳ” với “Rènhé” 任何 + Danh từ + 都 / 也…… 我的弟弟特别顽固,任何的人都不能说服他。
Thể hiện “cả hai… và…” với “Jì…Yòu” 既⋯⋯也 / 又⋯⋯ 他 做 事情既快又好。
Thể hiện “không thể thiếu” với “Shàobùliǎo” Chủ ngữ + 少不了 + Danh từ / Cụm động từ 春节少不了吃 饺子。
Thể hiện “bằng” với “Děngyú” A 等于 B 今天吃了炸鸡等于白跑步了。
Thể hiện “từ” với “Cóng… zhōng” 从 + danh từ + 中 + kết quả 我从书中学习了很多知识。
Thể hiện sự thờ ơ với “jìu” Động từ + 就 + Động từ 走就走,我早就不想干了!
Cấu trúc  “wú… kě…” 无 + Danh từ + 可 + Động từ 我无话可说。
Thể hiện “thậm chí không một” 一 + Đo Từ + (Danh từ) + 也 / 都 + 不 / 没 + Động từ 一句中文都不会说。
Thể hiện “không chỉ…, thậm chí…” sử dụng “Bùdàn ⋯⋯, shènzhì lián” Chủ ngữ + 不但⋯⋯,甚至连 + Chủ ngữ mới + 也 + Tình huống phù hợp 不但,甚至连。
Thể hiện mục đích với “Hǎo” Hành động ,好 + Mục đích 她睡前常常喝牛奶,好入睡。
Thể hiện “liên quan đến…” với “Yǒuguān de” 跟 / 和 + Chủ đề + 有关的 + Danh từ 与他有关的事情,我都不想知道。
Thể hiện các hành động đồng thời với “Yīmiàn” 一面⋯⋯,一面⋯⋯ 他喜欢一面吃东西,一面看电影。
Thể hiện “cái gọi là” với “Suǒwèi” 所谓 + (的) Cụm danh từ 所谓“小意思” 就是指礼物。
Thể hiện “càng…càng…” với “Yuè…yuè…” Phụ đề+越+Động từ+越 + Adj. / Động từ 她越想越生气。
Thể hiện hai khả năng duy nhất 不是⋯⋯,就是⋯⋯ 不是成功,就是失败。
Thể hiện “trong” một khoảng thời gian sử dụng “Zài… nèi” 在 + Thời gian + 内 你 必须在一周内完成。
Thể hiện “thà rằng” với “Nìngkě” 宁可⋯⋯,也⋯⋯ 他宁可输,也不放弃。

Hoặc là… hoặc là

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Cung cấp hai tùy chọn với “Huòzhě” kép 或者⋯⋯,或者⋯⋯ 只有一块蛋糕,或者你吃或者我吃。

Cấu trúc : “Đừng nói…ngay cả”, “…huống hồ/nói gì đến…”

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
“Đừng nói…ngay cả” 别说⋯⋯,就是⋯⋯ 别说一百,就是一块钱我也不给你。
“…huống hồ/nói gì đến…” ⋯⋯,更不用说⋯⋯ 她会说法语,更不用说英语了。

Không những … mà còn…

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
Nhiều cách dùng “không chỉ… mà còn…” 不但 / 不只 / 不仅⋯⋯,而且 / 还 / 也 ⋯⋯ 他不仅喜欢吃中国菜,而且 也会做几个中国菜!

Phó từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Běnlái” và “Yuánlái” 本来 vs 原来 他原来的公司 本来要派他去上海,但是因为家里有事,去不了了。
So sánh “Cái” và “Jiù” 才 vs 就 我花了两天才修好,你一下子就弄坏了。
So sánh “Chángcháng” và “Wǎngwǎng” 常常 so với 往往 我不常 运动,我往往呆在家里。
So sánh “Zài” và “Yòu” 再 vs 又 我不能再喝了,你走后我又喝了两瓶 。

Từ phụ trợ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Zǒngsuàn” và “Zhōngyú” 总算 vs 终于 今天的会终于开完了!你总算来了。

Liên từ

Ngữ pháp Mẫu ví dụ
So sánh “Gēn” và “Duì” 跟 vs 对 那个帅哥在对我招手!那你要跟他去吗?

Giới từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Cháo” “Xiǎng” và “Wǎng” 朝 vs 向 vs 往 往前走十分钟。向雷锋同志学习!他朝我笑了笑。
So sánh “Duì” và “Duìyú” 对 so với 对于 我对她很了解,她不会这么做的。
So sánh “Guānyú” và “Zhìyú” 关于 vs 对于 vs 至于 关于放假,对于怎么解决,至于另外一份工作 。
So sánh “Gěi” và “Wèi” 给 so với 为 为你 准备 的 礼物
So sánh “Guānyú” và “Duìyú” 关于 vs 对于 对于那个人,关于我们的学习方法

Chức năng riêng biệt

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Shìhé” và “Héshì” 适合 vs 合适 这个颜色不适合他,黑色才是最合适的。

Thời gian 

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Píngshí” và “Píngcháng” 平时 so với 平常 你平时/平常做饭 吗 ?
So sánh “Yǐhòu” và “Zhīhòu” 以后 so với 之后 我昨天吃完以后去了超市。之后我就回家了。
So sánh “Yǐhòu” “Ránhòu” “Hòulái” 以后 so với 然后 so với 后来 我以后想开公司。/后来他去了美国,然后他的父母也搬过去了。

Động từ

Ngữ pháp Mẫu Ví dụ
So sánh “Kàn qǐlái” và “Kàn lái” 看起来 so với 看来 这 家 餐厅看起来不错 。看来你 喜欢。
So sánh “Xiǎndé” và “Kàn qǐlái” 显得 vs 看起来 你看起来很苗条,可能是这件衣服显得你很苗条。

Trên đây là tổng hợp ngữ pháp HSK 4 (B2) tiếng Trung muốn gửi đến bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Liên hệ để đăng ký ngay lớp học ôn thi HSK!

Chia sẻ bài viết này

Nhà sách tiếng Trung
Nhà sách tiếng Trung
Chuyên sách giáo trình tiếng Trung Quốc. Thiết kế PPT và Video bài giảng tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao. Bán file scan PDF, PPT, Audio của tất cả các đầu sách tiếng Trung. File dạy học dành cho Giáo viên và học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top