Chữ Nhẫn trong tiếng Trung – Giải thích ý nghĩa

Nhẫn là một đức tính tốt đẹp mà con người cần rèn luyện và học hỏi. Nó là sự chịu đựng, nhẫn nhịn, vị tha và tự chủ.

Chữ Nhẫn trong tiếng Trung – Giải thích ý nghĩa